Informix användarförening i Sverige

DEL 1 Information till medlemmar via hemsidan – www.informix.nu

Informix Användarförening i Sverige är under avveckling – nya former för användarsamverkan föreslås 

Beslutet

Styrelsen har utrett frågan om framtida former för användarsamverkan. Föreningens medlemmar har på två årsmöten röstat enligt styrelsens förslag som bl.a. innebär nedläggning av den svenska föreningen.  Medlemmarna i föreningen uppmanas i stället att

-          ansluta till den internationella användarföreningen, IIUG, vilket enkelt görs på www.IIUG.org

-          ta del av och delta i informationsutbyte via IIUG:s olika hemsidor, samt via Linkedin och Facebook 

-          fortsätta och utveckla kundrelationen med IBM Svenska AB

Återblick

Informix Användarförening i Sverige bildades år 1992. Syftet var att verka för informations- och erfarenhetsutbyte mellan olika användargrupper, i samarbete med Informix svenska representation, numera IBM samt med användargrupper i andra länder och moderorganisationen IIUG.

Under senare år har ett årligt möte genomförts, i samband med ett återkommande IBM-event, där även föreläsare från IBM Svenska AB och IBM/Informix internationellt har medverkat. Av ca 50 medlemmar deltog vanligen ett 20-tal medlemmar i dessa möten.   

Uppdrag att utreda framtida arbetsformer

Aktiviteterna bland medlemmarna och i styrelsen har minskat stegvis. Formerna för samverkan har därför utretts av styrelsen på årsmötets uppdrag. Kontakt har tagits med samtliga styrelseledamöter i IIUG samt med användarorganisationer i ett antal andra länder, dock totalt sett med begränsad input.    

Avvecklingen

Frågan om nedläggning har beslutats vid två årsmöten. Beslutet omfattade även förslagen om nya former för samverkan enligt ovan. Den tidigare styrelsen har bildat arbetsgrupp för avvecklingen, och arbetat enligt utredningsunderlaget inklusive en checklista, vilka antogs på årsmötet.

Det kan nämnas att kvarvarande föreningsmedel går till välgörande ändamål, allt enligt stadgarna. Föreningen beräknas vara helt avvecklad under första hälften av 2015. Hemsidan stängs vid årsskiftet 2015/2016

Efter 22 år......

Styrelsen vill tacka IBM Svenska AB för ett gott samarbete. Vi vill också framföra ett tack till alla de föreläsare, svenska och internationella, som har bidragit till det samlade kunskapsunderlaget om Informix.

Slutligen vill styrelsen tacka alla medlemmar för det förtroende och engagemang som visats under föreningens 22-åriga verksamhet.  

För styrelsen/arbetsgruppen

Mats Domvall

Ordförande